8.9 C
Roșiorii de Vede

Cotidian Național din 1993 - Ediția Online

marți, martie 28, 2023

Primăria Orașului Zimnicea: Anunț public

Sănătate

Se aduce la cunoștința persoanelor interesate, că Primăria Orașului Zimnicea, județul Teleorman organizează concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Protecția Mediului și Administrarea Domeniului Public, structură componentă a Serviciu Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Domeniul Public din aparatul de specialitate al Primarului
orașului Zimnicea, concurs ce va consta în 3 probe: selecția dosarelor, proba scrisă în data de 15.11.2021, orele 09.00 și proba interviului.
Toate probele concursului se vor desfășura la sediul Primăriei Orașului Zimnicea, din strada Giurgiu, nr.1.

 1. Condițiile generale de ocupare a postului sunt următoarele:
  a) are cetățenia româna și domiciliul în România;
  b) cunoaște limba româna, scris și vorbit;
  c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
  d) are capacitate deplină de exercițiu;
  e) este apt din punct de vedere medical și psihologic să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe baza de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe baza de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii;
  f) îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice;
  g) îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice;
  h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea
  funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
  i) nu i-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;
  j) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
  k) nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.
 2. Condițiile specifice de ocupare a postului sunt următoarele:
  a) minimum un an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
  b) studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în unul din domeniile fundamentale și ramurile de știință, respectiv domeniul de studii universitare următoare:
  domeniul fundamental Științele pământului și atmosferei, ramura de știință Științele pământului și atmosferei- domeniul de studii universitare știința mediului; domeniul fundamental Științe inginerești: ramura de știință inginerie civilă- domeniul de studii
  universitare inginerie civilă și instalații, ramura de știință ingineria resurselor vegetale și animale- domeniul de studii universitare inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală, ramura de știință inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management- domeniul de studii universitare inginerie mediului, inginerie și management.
  Pentru a putea participa la probele concursului, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile generale și specifice.
  Dosarul de concurs
  În vederea participării la concurs, candidații depun dosarul de concurs, care conține în mod obligatoriu:
  a) formularul de înscriere (se va posta pe site în format deschis, editabil, ca anexa la anunț);
  b) curriculum vitae, modelul comun european;
  c) copia actului de identitate, copia certificatului de naștere/căsătorie, după caz;
  d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;
  e) copie a diplomei de master în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, după caz, în situația în care diploma de absolvire sau de licență a candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform
  prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea Educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  f) copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei (din adeverință trebuie să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile
  ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor);
  g) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului (adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului Sănătăţii. Pentru candidații cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă,
  adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii);
  h) cazierul judiciar;
  i) declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere sau adeverință care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.
  Copiile de pe actele depuse la dosar, precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, după caz, se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Cazierul poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.
  Primirea dosarelor candidaților se va face în intervalul 14.10.2021 – 02.11.2021, interval orar 08.00- 16.00 (luni-vineri) la sediul Primăriei din orașul Zimnicea, str. Giurgiu, nr. 1 la Serviciul Resurse Umane și Administrație Publică.
  Coordonate de contact pentru depunerea dosarelor, precum și pentru obținerea de informații suplimentare: sediul Primăriei orașului Zimnicea, pagina web www.orasulzimnicea.ro – sectiunea „Concursuri”, telefon 0247366431, fax 0247366780 sau e-mail grigorina.tintarcu@orasulzimnicea.ro .
  Persoana de contact: Țînțarcu Grigorina, șef Serviciu.
  Pentru această funcție publică este prevăzută o durată normală a timpului de muncă, respectiv 8 ore/zi, 40 ore săptămână, iar raportul de serviciu va fi pe durată nedeterminată.
  Bibliografia și tematica necesară susținerii probelor se afișează pe site-ul Primăriei și pe panourile de afișaj ale instituției.
- Reclamă -

Articole pe același subiect

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

spot_img

Ultimele Articole