36.1 C
Roșiorii de Vede

Cotidian Național din 1993 - Ediția Online

vineri, iulie 19, 2024
spot_img

ISU Teleorman – Raport de activitate anual

Sănătate

PREZENTAREA EVALUĂRII ACTIVITĂŢII INSPECTORATULUI PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „ALEXANDRU DIMITRIE GHICA”AL JUDEŢULUI TELEORMAN ÎN ANUL 2020

 1. INTRODUCERE

Cadrul normativ şi legislaţia specifică domeniilor de competenţă şi responsabilitate şi misiunea instituţiei:

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Alexandru Dimitrie Ghica” al Judeţului Teleorman a luat fiinţă în baza H.G.R. 1492/2004 şiOrdinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. I/0621/2004, fiind unitatea specializată din structura Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, organizată pe principii militare, destinată să execute misiuni specifice de prevenire şi stingere a incendiilor, să participe cu forţe şi mijloace la activităţi de salvare sau protejare a oamenilor şi bunurilor periclitate de explozii, incendii, accidente, calamităţi naturale şi catastrofe, precum şi la activităţi de urgenţă medicală, descarcerare, protecţia mediului sau protecţie civilă, în zona de competenţă.

Pentru îndeplinirea atribuţiilor funcţionale, s-a acţionat cu forţe şi mijloace specifice, în cooperare cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne de la nivel judeţean, precum și cu instituţiile deconcentrate/descentralizate şi autorităţile administraţiei publice locale, cu atribuţii în domeniul gestionării situaţiilor de urgenţă, potrivit prevederilor legale în vigoare. Managementul instituţional realizat pentru organizarea şi funcţionarea la un nivel calitativ superior a structurilor din subordine s-a axat pe asigurarea unui climat de ordine şi consecvenţă în toate activităţile desfăşurate, bazat pe profesionalism şi competenţă, conducând la o maximă eficientizare a muncii şi contribuind la obţinerea unor rezultate foarte bune atât în planul pregătirii resurselor umane cât şi al misiunilor îndeplinite de către acestea.

Obiectivul fundamental al întregii activităţi desfăşurate la nivelul instituţiei, în anul 2020, care a capacitat resursele umane, materiale şi financiare avute la dispoziţie, a fost îmbunătăţirea calităţii acţiunilor de prevenire şi intervenţie în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă pe teritoriul judeţului Teleorman, alături de celelalte structuri ale Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, întregul personal al inspectoratului actionând în scopul atingerii obiectivelor propuse și pe baza direcțiilor de acțiune ordonate.

Potrivit competenţelor, efortul principal al personalului inspectoratului a fost direcţionat pentru salvarea vieţii, bunurilor materiale şi protecţiei mediului, prin:

– identificarea tuturor riscurilor generatoare de situaţii de urgenţă şi gestionarea în cazul apariţiei acestora;

– asigurarea stării de operativitate şi a capacităţii de intervenţie optime a unităţii;

– înştiinţarea, la nevoie, a autorităţilor publice locale şi judeţene şi alarmarea populaţiei;

– participarea la intervențiile pentru limitarea şi înlăturarea efectelor dezastrelor.

 1. OBIECTIVE ȘI DIRECȚII DE ACȚIUNE PROPUSE ÎN ANUL 2020

Principalele obiective și direcții de acțiune vizate în anul 2020 au fost:

 • Reducerea numărului de obiective puse în funcţiune, care funcţionează fără autorizaţie de securitate la incendiu;
 • Transparenţă în lucrul cu societatea civilă;
 • Îmbunătăţirea capacităţii personalului inspectoratului pentru situaţii de urgenţă de identificare a neregulilor/abaterilor de la normele de prevenire a incendiilor, precum şi materializarea acestora în documentele de control;
 • Continuarea şi diversificarea formelor şi mijloacelor de informare preventivă; 
 • Reducerea numărului de incendii de vegetație uscată și arderi necontrolate;
 • Eficientizarea acțiunilor de intervenție în situații de urgență;
 • Coordonarea, pe linie de specialitate, a pregătirii personalului operativ, precum şi a personalului serviciilor voluntare în poligoane/centre şi puncte de antrenament aparţinând structurilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă;
 • Colaborarea în vederea desfăşurării activităţilor de pregătire prin cursuri în cadrul centrelor zonale de pregătire pentru personalul din administraţia publică cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă;
 • Coordonarea, îndrumarea şi evaluarea activităţilor desfăşurate în domeniul pregătirii copiilor, elevilor şi studenţilor în domeniul reglementat;
 • Promovarea programelor de voluntariat precum și de pregătire a populaţiei prin diverse mijloace şi întocmirea de materiale documentare care să vină în sprijinul desfăşurării activităţilor specifice de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă.
 1. APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR
 1. În domeniul activității preventive

Pentru creșterea nivelului de securitate a cetățenilor, protejarea mediului și bunurilor materiale în 2020 au fost planificate și desfășurate controale de fond la localități, instituţii şi operatori economici, controale tematice la obiective de investiţii, unităţi de comerț, alimentaţie publică, lăcașuri de cult, structuri de primire turistice şi obiective în care s-au amenajat secţii de votare, inspecţie la obiectivul Seveso aparţinând Donau Chem S.R.L. şi audituri de supraveghere la persoane autorizate care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor.                                                                                                                                                                 

Pentru atingera obiectivelor propuse, au fost executate 362 controale de prevenire, cu preponderență la instituții publice, operatorii economici și localități, în scădere cu aproximativ 63,3% faţă de cele 987 controale înregistrate în anul 2019, ca urmare a sistării controalelor de prevenire în perioada stării de urgenţă şi a reducerii acestora pe perioada stării de alertă. În anul 2020 s-a înregistrat un număr redus de controale de prevenire, la toate tipurile de obiective, astfel: obiective de investiţii 19 (scădere de cca 81%), instituţii publice 202 (scădere de cca 67%), operatori economici 134 (scădere de cca 25%), localităţi 6 (scădere de cca 93%).

Faţă de anul 2019 s-au înregistrat creşteri la numărul de controale executate la obiective de investiţii (creştere de cca 321%) şi la instituţii publice (creştere de cca 19%), însă la celelate categorii de obiective s-au înregistrat scăderi ale numărului de controale (scăderi de cca 25% la controalele desfăşurate la operatori economici, de cca 8% la localităţi şi 5% la servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă).

A.  Compartimentul Control şi Activităţi Preventive

       Este relevant faptul că s-a înregistrat o scădere a numărului de controale executate la toate categoriile de obiective, cu excepția celor de la unităţi de comerţ și la unităţi agricole.

Anul trecut au fost desfăşurate doar 6 de controale de prevenire la localităţile din zona de competenţă a unităţii, datorită declarării stării de urgenţă pe data de 16 martie, stare care a fost urmată începând cu data de 18 mai până la sfârşitul anului de starea de alertă.

Situaţia comparativă pentru perioada 2017 – 2020 privind controalele de prevenire

Pe timpul controalelor de prevenire au fost identificate 1103 deficienţe, 48 dintre acestea fiind înlăturate operativ pe timpul derulării activităţilor în teren. Din analiza situaţiei comparative rezultă că evoluţia numărului mediu de deficienţe constatate per control este următoarea: 3,05 în 2020 (1103/362), 4,23 în 2019 (3748/886), 4,92 în 2018 (4683/951) şi 6,04 în 2017 (2816/466).

Din analiza datelor statistice valoarea medie a cuantumului amenzii  se prezintă astfel: 4130 lei în anul 2020, 3606 lei în anul 2019, 2205 lei în anul 2018 şi 1940 lei în anul 2017.

Analiza sancţiunilor aplicate  persoanelor fizice-juridice în anul 2020

Principalele deficienţe sancţionate contravenţional cu amendă au fost:

– funcţionarea fără autorizaţie de securitate la incendiu/începere lucrări de construire fără deţinerea avizului de securitate la incendiu (15 de sancţiuni, cca 24%);

– neîntreţinerea în stare de funcţionare ori neverificarea conform reglementărilor în vigoare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor (15 de sancţiuni, cca 24%);

– neasigurarea condiţiilor de evacuare şi salvare a utilizatorilor (7 de sancţiuni, cca 11%);

– exploatarea cu deficienţe sau improvizaţii a instalaţiei electrice (5 de sancţiuni, cca 8%);

– neasigurarea întocmirii planurilor de depozitare și de evacuare a materialelor (5 de sancţiuni, cca 8%);

– nefuncționarea iluminatului de securitate pentru evacuare (5 de sancţiuni, cca 8%);

– neverificarea şi neîntreţinerea corespunzătoare a instalaţiei de paratrăsnet (4 de sancţiuni, cca 6%);

– neelaborarea deciziilor și documentelor specifice (4 de sancţiuni, cca 6%).

Media numărului de controale executate în perioada de referinţă raportat la numărul de inspectori cu atribuții de control încadrați se prezintă astfel: 54 controale/inspector în 2020, 167 controale/inspector în 2019, 139 controale/inspector în 2018 şi 110 controale/inspector executate în anul 2017.

Cadrele compartimentului au desfășurat 282 activități de informare preventivă, astfel:

– instruiri la: operatori economici – 83, instituţii – 167, localităţi – 0;

– puncte mobile de informare preventivă – 9;

– activități interactive în unitățile de învățământ sub forma unor lecţii deschise – 23.

Pe timpul activităţilor de informare preventivă au fost distribuite materialele primite de la I.G.S.U. şi cele realizate de unitate: 1140 afișe, 22407 pliante/flyere şi 13818 stickere.

La aceste activităţi au participat 7885 persoane, dintre care:

 • 658 la instruirile desfăşurate la operatori economici;
 • 1601 la instruirile desfăşurate la instituţii;
 • 0 la instruirile desfăşurate la localităţi;
 • 906 în punctele de informare preventivă;
 • 4720 în cadrullecţiilor deschise.

       Pe timpul activităţilor preventive au fost distribuite 37365 materiale de informare preventivă, constând în :

 • 1140 afişe;
 • 13818 stickere;
 • 22407 pliante.

B.  Compartimentul Avizare-Autorizare

Din analiza datelor statistice, în anul 2020 compartimentul de specialitate din cadrul Inspecţiei de Prevenire a răspuns unui număr de 206 solicitări pe linia avizării-autorizării, dintre care:

 • 136 solicitări emitere avize de securitate la incendiu;
 • 15 solicitări emitere avize de protecție civilă;
 • 44 solicitări emitere autorizații de securitate la incendiu;
 • 2 solicitări emitere autorizații de protecție civilă;
 • 0 solicitări emitere acorduri pentru organizarea jocurilor de artificii cu produse pirotehnice;
 • 0 solicitări emitere acord pentru comercializarea artificiilor;
 • 4 avize de amplasare în parcelă;
 • 5 puncte de vedere la PUG, PUZ, PUD.

În urma solicitărilor înregistrate au fost emise 59 avize de securitate la incendiu și 1 aviz de protecție civilă, respectiv 25 autorizații de securitate la incendiu și 1 autorizație de protecție civilă.

Față de anul precedent numărul total de solicitări adresate unităţii a scăzut cu aproximativ 10,4 %, fiind înregistrate 206 solicitări, faţă de 230 solicităriîn 2019 şi 244 în 2018, trendul menţinându-se descrescător.

De remarcat că evoluţia sinusoidală a numărului de avize emise pe ultimii 4 ani, dar şi creşterea de 66,7 % anumărului de autorizaţii de securitate la incendiu emise de la 15 în anul 2019la 25 anul trecut.

În vederea asigurării realizării măsurilor de securitate la incendiu şi protecţie civilă prevăzute în documentaţiile de avizare în domeniu, anul trecut au fost executate de cadrele compartimentului un număr de 19 controale tematice la obiective de investiţii, în scădere cu 81,2% faţă de anul 2019, ca urmare a măsurilor specifice de protecţie epidemiologică.

Verificarea pentru emiterea autorizaţiilor de securitate la incendiu a constat în efectuarea a 43 de controale în teren, faţă de 20 în anul 2019 şi 59 în anul 2018.

Având în vedere faptul că prin Legea nr.55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID-19 a fost stabilită competența de constatare a contravențiilor și de aplicare a sancțiunilor pentru subofițerii și ofițerii de pompieri și protecție civilă, ca urmare a proliferării numărului de îmbolnăvirii cu Covid-19 în perioada iunie-decembrie 2020 au fost organizate şi desfășurate  acțiuni de verificare a respectării măsurilor de prevenire şi combatere a efectelor pandemiei, fiind vizate obiective cu afluență mare de persoane din categoria: unităților de alimentație publică, comerţ, unităţi de cult şi structuri turistice.

Pe timpul celor 438 de verificări efectuate, dintre care 208 organizate ca acţiuni independente şi 230 în cooperarare cu reprezentanţi ai IPJ Teleorman, IJJ Teleorman, DSP Teleorman, DSVSA Teleorman şi ITM Teleorman, au fost verificate 18 instituţii, 2298 operatori economici şi identificate 1506 de persoane care nu respectau măsurile de pretecţie sanitară.

Pentru neasigurarea distanţării dintre persoane, nepurtarea măştii de protecţie în spaţii publice închise/deschise, precum şi pentru nerespectarea numărului de participanţi la evenimentele private desfăşurate în spaţii publice s-au aplicat un număr de 1506 sancţiuni contravenţionale, 1497 avertismente şi 9 amenzi în cuantum de 15000 de lei.

 1. MANAGEMENT OPERAȚIONAL
 1. Dispecerizarea situațiilor de urgență

Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă este constituit în scopul furnizarii către cetăţeni a Serviciului de urgenţă 112 şi asigură preluarea apelurilor de urgenţă de la cetăţeni şi, după caz, transmiterea acestora către agenţiile specializate de intervenţie sau al prelucrării lor şi alertării directe a echipajelor de intervenţie în vederea asigurării unei reacţii imediate, uniforme şi unitare pentru soluţionarea urgenţelor.

Dispeceratul integrat ISU – Ambulanţă colaborează potrivit competenţelor legale în planificarea, organizarea, pregătirea şi realizarea acţiunilor comune şi măsurilor privind asistenţa medicală de urgenţă şi descarcerare.

La nivelul zonei de competenţă a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “A. D. Ghica” al judeţului Teleorman, în anul 2020 au fost monitorizate 955 transporturi speciale (926 în 2019), constând în:

 • deşeuri periculoase;
 • armament şi muniţie;
 • materiale necesare procesului de votare;
 • bunuri şi valori;
 • substanţe periculoase;

În acest scop au fost întocmite şi transmise notificări către subunităţile al căror raion de intervenţie a fost tranzitat de acestea, în vederea instruirii personalului privind modul de acţiune în eventualitatea producerii unor evenimente.

Dispecerii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “A. D. Ghica” al judeţului Teleorman au preluat în perioada de referinţă (01 ian. – 31. dec. 2020) prin sistemul unic pentru apeluri de urgenţă 112, un număr de 26681 apeluri privind iminenţa producerii/producerea unor situaţii de urgenţă.

Echipajele inspectoratului au intervenit la 13297 evenimente (aproximativ 49,84% din totalul apelurilor) (12387 în 2019 – 68,86%), acestea reprezentând în principal:

 • incendii;
 • accidente de circulaţie urmate de blocarea unor persoane în autovehiculele avariate;
 • fenomene meteorologice periculoase (ploi cu caracter torenţial, intensificări ale vântului cu aspect de vijelie, descărcări electrice, grindină, instabilitate atmosferică accentuată, creşteri de niveluri pe Dunăre şi râurile din zona de competenţă a unităţii, etc.);
 • descoperirea de elemente de muniţie neexplodate din timpul conflictelor armate;
 • avarii la reţele electrice şi distribuţie gaz;
 • persoane blocate în locuinţe;
 • inundaţii survenite la gospodării,subsoluri de locuinţe şi terenuri agricole;
 • animale blocate în fântâni sau canale;
 • persoane decedate în locuinţe;
 • tentative de suicid;

În aceste condiţii de la începutul anului şi până la data de 31 dec.2020 au fost întocmite şi transmise către I.G.S.U. un număr de 13297 rapoarte de intervenţie (12387 în 2019) astfel:

– 4809 rapoarte de intervenţie pentru situaţii de urgenţă, reprezentând 36,16% din totalul intervenţiilor (3744 în 2019 – 30%);

– 8488  rapoarte SMURD, reprezentând 63,94 % din totalul intervenţiilor (8643 în 2019 – 70%);

 1. Coordonare și conducere intervenții

                  ANALIZĂ, EVALUARE ŞI COORDONAREA INTERVENŢIEI

În anul 2020, în baza de date a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „A.D.Ghica” al judeţului Teleorman, au fost înregistrate 13297 intervenţii în situaţii de urgenţă, dintre care 438 incendii, 1016 incendii vegetaţie şi altele, 8488 SMURD-AMBULANŢĂ, 47 SMURD-DESCARCERARE, 3158 alte intervenţii, 27 alarme false.

În urma intervenţiilor echipajelor, au fost salvate bunuri in valoare de 77.273.530 lei, pagubele material produse în urma evenimentelor totalizând 8.520.585 lei

Din situaţia statistică întocmită pentru anul 2020, comparativ cu anul 2019, reies printre altele următoarele concluzii:

       – numărul incendiilor a crescut cu aproximativ 4 % (respectiv de la 420  în anul 2019, la 438 în anul 2020), cel  al incendiilor de vegetaţie a scăzut cu  aproximativ 28% (respectiv de la 1406  în anul 2019, la 1016 în anul 2020);

       – numărul inundaţiilor şi al fenomenelor meteo periculoase a scăzut cu aproximativ 69% (respectiv de la 119 în anul 2019, la 37 în anul 2020).

Pe cauze de incendiu, situaţia se prezintă astfel:

 • jar sau scântei, inclusiv ţigară: 99 reprezentând 23% în anul 2020, faţă de 96 reprezentând 23% în anul 2019;
 • efect termic: 26 reprezentând 6% în anul 2020, faţă de 18 reprezentând 4% în anul 2019;
 • flacără: 179 reprezentând 41% în anul 2020, faţă de 169 reprezentând 40% în anul 2019;
 • scurtcircuit electric: 114 reprezentând 26% în anul 2020, faţă de 105 reprezentând 26% în anul 2019;
 • scântei mecanice: 7 reprezentând 2% în anul 2020, faţă de 5 reprezentând 1% în anul 2019;
 • arc sau scânteie electrică: 5 reprezentând 1% în anul 2020, faţă de 4 reprezentând 1% în anul 2019;
 • frecare: 2 reprezentând 0% în anul 2020, faţă de 6 reprezentând 2% în anul 2019;
 • autoaprindere: 4 reprezentând 1% în anul 2020, faţă de 7 reprezentând 2% în anul 2019;
 • trăsnet: 1 reprezentând 0% în anul 2020, faţă de 4 reprezentând 1% în anul 2019;

Principalii indicatori de performanţă ai activităţii de intervenţie:

 • timpul mediu de intervenţie: în anul 2020 a fost de 68,00 minute (în anul 2019 acesta  fiind de 62,00 minute);
 • timpul mediu de răspuns: în anul 2020 a fost de 16,00 minute (în anul 2019 acesta  fiind de 15,00 minute).

Pe linia Secretariatului Tehnic Permanent al CJSU, prin Centrul Operațional s-au desfășurat activități care au asigurat:

 • Asigurarea convocării Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă în şedinţe ordinare şi extraordinare;
 • Îmbunătăţirea relaţiilor cu celelalte componente ale Sistemului Naţional de Management pentru Situaţii de Urgenţă la nivel local, în vederea îndeplinirii rolului acestora în situaţii normale şi în situaţii de urgenţă, potrivit atribuţiilor legale ce le revin;
 • Centralizarea informaţiilor transmise de Comitetele Locale pentru Situaţii de Urgenţă ca urmare a atenţionărilor/avertizărilor meteorologice/hidrologice;
 • Coordonarea secretariatelor tehnice cu activitate temporară ale comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă;
 • Menţinerea legăturii cu Secretariatul Tehnic Permanent din cadrul CON – IGSU.

În anul 2020, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Teleorman și Grupurile de Suport Tehnic au fost convocate în 44 şedinţe, în urma cărora au fost adoptate 49 hotărâri, cu privire la măsurile care au fost întreprinse pentru gestionarea situațiilor de urgență care s-au manifestat pe teritoriul județului pe fondul manifestării fenomenelor meteorologice periculoase (ploi abundente, inundații, viscol, etc.), aprobarea planurilor de măsuri pentru prevenirea răspândirii infecției cu virusul SARS-CoV-2 pe raza județului Teleorman, repartizarea către unitățile administrativ teritoriale din județ a combustibilului ramas neutilizat din cantitatea alocată de la rezerva de stat conform HGR nr. 260 din 24 aprilie 2018, aprobarea spațiilor de carantină instituționalizată la nivelul județului Teleorman, desemnarea unei unități sanitare cu paturi ca unitate madicală suport COVID-19 pentru județul Teleorman, aprobare și/sau modificarea scenariilor de funcționare a unor unități/instituții de învățământ din județ, desemnarea Spitalului Municipal Turnu Măgurele ca unitate medicală suport COVI-19 pentru județul Teleorman, precum și o hotărâre pentru aprobarea planului județean de măsuri pentru sezonul de iarnă 2020-2021.

De asemenea au fost elaborate şi actualizate următoarele documente:

 • Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției;
 • Planul de activitate al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Teleorman pentru anul 2020;
 • Planul de măsuri pentru sezonul de iarnă 2020 – 2021;
 • Toate documentele aferente ședințelor ordinare și extraordinare ale CJSU.
 • ASISTENȚA MEDICALĂ DE URGENȚĂ – PRIMUL AJUTOR CALIFICAT
 • Intervenție

Având în vedere faptul că principalul obiectiv al unității noastre îl constituie creșterea nivelului de siguranță a cetățenilor, iar printre misiunile noastre se regăsesc și cele în domeniul acordării primului ajutor medical calificat, în ultimii ani s-a acordat o atenție deosebită dezvoltării Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare (SMURD) în județul nostru, prin operaționalizarea a două noi puncte de lucru în mediul rural, care au în dotare o ambulanță SMURD B2, la Dobrotești și Drăgănești Vlașca.

Un sprijin major în menținerea stării operative a ambulanțelor ce se regăsesc la nivelul unității în anul 2020, l-a avut Consiliul Județean Teleorman care a reușit să pună la dispoziție semnificative resurse materiale și financiare (aproximativ 56.000 lei), precum și Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Teleorman care a asigurat în permanență materialele sanitare necesare activității de acordare a primului ajutor calificat, dar și pentru remedierea defecțiunilor apărute la echipamentele medicale din dotarea ambulanțelor.

Echipajele SMURD au fost solicitate să intervină în cursul anului 2020 la un număr de 8754 de situaţii de urgenţă dintre care s-a intervenit la 8535, la 49 de solicitări echipajele fiind întoarse din drum,  la 164 de solicitări deplasându-se fără a interveni, iar  6 solicitări s-au dovedit a fi false. La 29 de solicitări echipajele au fost întoarse din drum şi la 122 de solicitări s-au deplasat fără a interveni.

Ponderea cea mai mare a solicitărilor privind asistenţa medicală de urgenţă anul 2020 fost reprezentată de afecţiunile medicale 3854 reprezentând 50,43% din totalul intervenţiilor.

 • PROTECȚIA CIVILĂ
 • În domeniul operativ

Pe linie de asanare pirotehnică în anul 2020, la nivelul județului Teleorman au fost efectuate un număr de 3 (trei)  misiuni pirotehnice față de tot atâtea, în anul 2019.

Cu toate că la nivelul inspectoratului nu există o autospecială pirotehnică dotată corespunzător, misiunile au fost efectuate în condiții de siguranță, fără victime sau pagube materiale.

Pentru protecția populației de efectele atacurilor din aer la nivelul județului există un număr de 36  de adăposturi publice/private de protecție civilă și 105 spații ce se pot amenaja ca adăposturi de protecție civilă, care asigură adăpostirea a 7% din populație.

Privind înştiinţare – alarmare

Alarmarea la nivelul judeţului Teleorman, se execută cu un număr de 137 de sirene electrice şi 27 electronice iar  gradul de audibilitate este de cca.  98 %.

În anul 2020 a fost desfăşurat un număr de 3 exerciţii de alarmare publică, față de 13 exerciții desfășurate în 2019, toate cele 3 exerciții fiind efectuate prin exercițiul național de alarmare publică desfășurat de I.G.S.U. în prima zi de miercuri a fiecărei luni, denumit generic “MIERCUREA SIRENELOR”.

Pe timpul exerciţiilor de înştiinţare/alarmare au fost verificate toate sirenele de alarmare. În urma verificărilor au fost constatate mai multe nereguli la sistemul de alimentare cu energie electrică al sirenelor și funcționarea cofretelor de acționare a acestora, probleme remediate pe loc sau în cel mai scurt timp. În urma fiecărui exerciţiu au fost întocmite evaluări care au fost transmise către Prefectură, I.G.S.U. şi toate localităţile din judeţ.

La această dată există doua localităţi  care nu dispun de mijloace de alarmare publică  respectiv comuna  Nenciuleşti şi comuna Purani, iar în localităţile Uda Clocociov, Beciu, Ciuperceni respectiv Saelele alarmarea se executa cu mijloacele de alarmare (sirene electronice) aflate în proprietatea S.C. Hidrocentrale S.A. Slatina, pe bază de protocol.

La nivel județean nu există posibilitatea acționării centralizate a mijloacelor de alarmare din punctul de comandă județean și din dispeceratul ISU Teleorman, conform prevederilor legale.

Pe linie de C.B.R.N. :

În anul 2020 au fost efectuate 3 (şase) misiuni de cercetare și o misiune de monitorizare materiale radioactive efectuat pe relația KOSLODUY-BELLENE la navele împingător ,,Vasil Aprilo”, Barja ,,Nautilius”.

Totodată, în contextul apariţiei şi răspândirii virusului SARS-CoV-2, echipa CBRN a desfăşurat acţiuni de decontaminare pentru tehnica de intervenţie din dotarea inspectoratului, echipamentele aflate pe aceasta, încăperile în care personalul îşi desfăşoară activitatea personalul propriu (birouri, dormitoare, săli), încăperea în care îşi desfăşoară activitatea personalul din cadrul CJCCI, precum şi echipajele din cadrul SAJ.

 • Cooperare interinstituțională

În anul 2020 cooperarea interinstituțională s-a realizat în condiții foarte bune, existând permanent un schimb de informații, ceea ce a asigurat la o foarte bună coordonare și gestionare a acțiunilor preventive și de răspuns în cazul manifestării situațiilor de urgență în zona de competență a inspectoratului, precum și pe timpul desfășurării evenimentelor cu public numeros.

În acest sens putem evidenția foarte buna colaborare cu Instituția Prefectului, Consiliul Județean, Primăria Alexandria, inspectoratele de poliție, jandarmi și poliție de frontieră, Direcția Județeană de Telecomunicații Speciale, Direcția de Sănătate Publică, Serviciul Județean de Ambulanță, SGA, CEZ, SDN.

 • PREGĂTIREA ÎN DOMENIUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ
 • Pregătirea personalului operativ
 • Stadiul îndeplinirii scopurilor şi obiectivelor stabilite pentru formarea continuă a personalului operativ

Formarea profesională continuă a personalului operativ are ca obiectiv general formarea profesională continuă a personalului operativ din subunităţile de intervenţie, care reprezintă o responsabilitate individuală şi constituie obligaţie de serviciu pentru fiecare cadru angajat în structurile profesioniste pentru situaţii de urgenţă.

Echipa de scafandri din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,A.D. Ghica” al judeţului Teleorman este compusă din 3 posturi de subofiţer (scafandri autonomi), două posturi fiind ocupate în urma cursului de iniţiere scafandru organizat în perioada 02.10 – 24.11.2017 şi desfăşurat la Centrul de Scafandri-U.M. 02145 Constanţa din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, de către plt. adj. Olteanu Mihai, respectiv plt. adj. Prăjitu Dragoş Livian.

O activitate deosebit de importantă în domeniul pregătirii personalului operativ (alpinişti – intervenţie) a reprezentat-o efectuarea periodică a unor antrenamente specifice în care s-a utilizat procedee şi tehnici de alpinism în cadrul Centrului de Pregătire al ISU „A.D.Ghica” al Judeţului Teleorman din municipiul Alexandria, judeţul Teleorman.

În contextul pandemiei cu noul coronavirus SARS-CoV-2, personalul brevetat în anul 2017 ca specialist de clasă alpinist-intervenţie nu a participat la activitatea de reatestare, fiind prelungită valabilitatea brevetelor, activitatea urmând a se desfăşura în anul 2021.

În anul 2020, pregătirea echipei canine s-a desfăşurat în conformitate cu Instrucţiunile nr. 636 din 09.05.2005 privind producerea şi folosirea animalelor de serviciu în structurile Ministerului Afacerilor Interne şi cu Anexa nr. 5 la Ordinul Inspectorului General al I.G.S.U. nr. 7/I.G. din 21.03.2019 privind organizarea şi desfăşurarea pregătirii personalului operativ din subunităţile de intervenţie  ale serviciilor de urgenţă profesioniste.

Activitatea de pregătire (antrenament) a constat în repetarea organizată, metodică şi sistematică a exerciţiilor de dresaj necesare câinilor de serviciu pentru dezvoltarea calităţilor psiho-fizice, menţinerea şi perfecţionarea deprinderilor formate în timpul dresajului în scopul folosirii eficiente în activitatea operativă.

Ţinând cont de situaţia creată de virusul SARS-CoV-2, în vederea menţinerii stării de sănătate a personalului, dar şi pentru protejarea acestuia, activităţile de pregătire s-au desfăşurat cu respectarea regulilor impuse de prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2 şi de implicarea personalului în misiunile zilnice.

 • Pregătirea și formarea autorităților/populației

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „A.D.Ghica” al judeţului Teleorman a organizat şi desfăşurat toate activităţile de pregătire stabilite prin Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2020.

Pe parcursul anului 2019 au fost primite 54 solicitări, astfel: 50 solicitări privind avizarea Planurilor de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă întocmite la nivelul localităţilor, fiind avizate 47 planuri şi 3 solicitări respinse, de asemenea au fost primite şi avizate 4 solicitări privind avizarea Planurilor de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă întocmite la nivelul operatorilor economici sursă de risc, fiind avizate 4 planuri.

 1. Coordonarea, îndrumarea şi evaluarea activităţilor desfăşurate în domeniul pregătirii copiilor, elevilor şi studenţilor

Pe parcursul anului 2020 au fost organizate şi desfaşurate activităţi educative care au vizat adoptarea unui comportament corect în situaţii de urgenţă, fiind o oportunitate pentru popularizarea acţiunilor de educaţie preventivă şi a activităţilor desfăşurate de IGSU şi unităţile subordonate, cu impact pozitiv în rândul populaţiei, în special în perioadele derulării programului Şcoala altfel, în care au fost angrenaţi preşcolarii şi elevii din unităţile de învăţământ din judeţul Teleorman, aceştia participând şi la prezentări ale tehnicii şi echipamentelor din dotarea subunităţilor de intervenţie din subordinea inspectoratului şi  exerciţii demonstrative organizate în cadrul subunităţilor de intervenţie.

Au fost desfăşurate activităţi de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă şi de diseminare a materialelor educative, atât către preşcolari şi elevi, cât şi către cadrele didactice care îşi desfăşoară activitatea în unităţile de învăţământ din judeţului Teleorman.

Pe parcursul anului 2020 au fost încheiate 10 parteneriate între unităţile de învăţământ şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „A.D. Ghica” al Judeţului Teleorman.

De asemenea, au fost organizate 4 acţiuni de coordonare şi îndrumare a cercurilor tehnico-aplicative de elevi „Prietenii Pompierilor” (2 activităţi), respectiv cu tematică de protecţie civilă „Cu viaţa mea apăr viata” (2).

În anul 2020 nu au fost organizate concursurile cu tematică de protecţie civilă „Cu viaţa mea apăr viaţa”, respectiv concursurile cercurilor tehnico-aplicative de elevi  „Prietenii Pompierilor”.

 • Coordonarea activităţii serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă

La nivelul celor 97 de localităţi din judeţul Teleorman sunt constituite şi funcţionează în subordinea  consiliilor locale 93 de servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă (funcţionează fără aviz de înfiinţare şi sector de competenţă).

De asemenea au fost primite 4 solicitări pentru emiterea avizelor privind numirea în funcţia de şef SVSU (oraş Zimnicea, com. Lunca, com. Scurtu Mare, com. Moşteni), fiind emise cele 4 avize.

Sprijinirea serviciilor voluntare s-a realizat prin întocmirea şi transmiterea de materiale informative şi măsuri de prevenire adecvate riscurilor locale, anotimpului sau specifice desfăşurării sărbătorilor religioase. De asemena au fost transmise adrese privind obligativitatea înfiinţării SVSU sau SPSU, în funcţie de situaţie.

 • ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE VOLUNTARIAT 

În perioada supusă analizei s-a derulat permanent campania de recrutare a persoanelor civile în cadrul programului de voluntariat „Salvator din pasiune”, fără limită de locuri, astfel, s-au înscris în acest program 70 de persoane, dintre care 46 au participat la cursurile organizate de unitate.

În anul 2020 au fost organizate şi desfăşurate 2 serii de pregătire a personalului voluntar astfel:

În perioada 15-16.02.2020 şi 22-23.02.2020 – Cursul introductiv pentru voluntari, activitate la care s-au înscris 13 persoane.

În perioada 18-19.01.2020 şi 24-26.01.2020 – Cursul de pregătire a voluntarilor în acordarea primului ajutor de bază, cu durata de 5 zile; organizat pentru cei 17 voluntari care au parcurs, în luna decembrie 2019, Cursul introductiv pentru voluntari.

În urma desfăşurării acestor programe de pregătire au fost declaraţi admis, după promovarea verificărilor teoretice şi practice, un număr de 23 persoane.

La nivelul unităţii sunt înscrişi 46 voluntari care desfăşoară activităţi de voluntariat în cadrul subunităţilor de intervenţie, fiind împlicaţi în 119 de misiuni specifice (105 intervenţii SMURD, 14 acţiuni de informare preventivă), totalizând 1601 ore de activitate.

 • SUPORT
 •  Resurse umane
 • Indicele de încadrare al posturilor prevăzute în statul de organizare: pe parcursul anului 2020, indicele de încadrare al posturilor a fost de 88%, asigurându-se astfel un nivel calitativ şi cantitativ corespunzător de ocupare cu personal. Deficitul de 12% reprezintă posturile vacantate ca urmare a trecerilor în rezervă cu drept la pensie a unor cadre militare de la nivelul detașamentelor de pompieri și posturile vacante de la nivelul unor structuri operative/suport, unde sunt întâmpinate dificultăți în ceea ce privește atragerea și motivarea personalului.
 • Recrutarea candidaţilor pentru examenele de admitere în instituţile militare de învăţământ:

Pe parcursul întregului an s-a realizat promovarea profesiilor şi orientarea profesională a candidaţilor, prin afişarea informaţiilor, organizarea şi desfăşurarea unor acţiuni de promovare a profesiilor din sistemul situaţiilor de urgenţă în rândul elevilor prin postarea pe pagina de facebook a unității și în locuri publice.

În urma desfăşurării activităţilor specifice au fost recrutaţi 4 candidaţi pentru Facultatea de Pompieri din cadrul Academiei de Poliţie A.I. Cuza Bucureşti (1 candidat a promovat examenul de admitere) și 2 candidați au fost recrutați pentru participarea la concursul de admitere la instituţiile de învăţământ ale M.Ap.N. și A.N.I. care pregătesc personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne (1 candidat a promovat examenul de admitere).

 • Înaintarea în grad:

Cu prilejul Zilei Naţionale a României, Zilei Pompierilor din România şi Zilei Protecţiei Civile, în anul 2020, pentru rezultate deosebite obţinute în îndeplinirea atribuţiilor, pregătire profesională şi comportare demnă, 21 cadre militare au fost recompensate cu înaintarea în gradul următor.

 •  Logistică

                             Situația parcului auto în funcție de vechime:

Nr.crt.mai mică de 5 ani5 – 10 ani11 – 20 animai mare de 20 de ani
144%20%21%15%

În anul 2020 inspectoratul a primit în dotare, în urma implementării de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a proiectelor cu finanțare din fonduri europene următoarele autospeciale / echipamente:

 • un complet container suport logistic al intervenției „echipamente individuale de protecție”, cu o valoare de 1.206.076 de lei.                  

Containerul este destinat asigurării echipamentelor individuale de protecție pentru personalul operativ la intervențiile în situații de urgență de amploare și de lungă durată, mai ales ținând cont de deficitul de dotare cu astfel de echipamente. Principalele repere din completul containerului sunt: costume de protecție pentru pompieri, căști de protecție pentru pompieri, centuri de siguranță pentru pompieri , mănuși de protecție, cizme scurte din piele cu brant metalic, combinezoane de protecție cu genunchiere incluse, centuri de siguranță pentru căutare-salvare urbană, căști de căutare salvare urbană, bocanci cu bombeu cu inserție antiperforare, cizme lungi de protecție pentru apă și noroi, pereline de protecție împotriva apei și a vântului.

 • un autocamion cu sistem hidraulic de încărcare/descărcare cu cârlig pe autoșasiu Renault, cu o valoare 634.000 de lei. Autocamionul, prin dotările și caracteristicile constructive, este destinat pentru încărcarea, transportul și descărcarea echipamentelor tip container, ceea ce permite o mobilitate foarte ridicată a acestora în vederea îndeplinirii misiunilor specifice de gestionare a situațiilor de urgență.
 • o autosspecială de descarcerare, cu o valoare de 266.850 de lei. Autospeciala  este destinată efectuării misiunilor de descarcerare și de salvare a persoanelor din medii ostile vieții.
 • un autoturism pentru munca operativă marca Dacia Duster, cu o valoare de 91.263 de lei.

De asemenea, pe linia asigurării protecției personalului operativ pe timpul executării misiunilor specifice de intervenție, IGSU a distribuit inspectoratului  următorul echipament individual de protecție:

 • 110 de costume de protecție tip pompier (NOMEX);
 • 30 de căști de protecție pentru pompieri;
 • 120 de perechi de mănuși de protecție;
 • 40 de combinezoane SMURD;.

Echipa de revizii și reparaţii auto a inspectoratului a efectuat în anul 2020 un număr de 144 de revizii tehnice (152 în 2019) și un număr de 42 de reparații curente în regie proprie la autospecialele şi motoutilajele din cadrul unității (57 în anul 2019). 

Lucrările de reparații curente la imobilele din patrimoniul inspectoratului, efectuate în regie proprie în anul 2020, au vizat, întreținerea construcțiilor și spațiilor inspectoratului, precum și îmbunătățirea condițiilor de muncă, valoarea acestora ridicându-se la suma de 19.800  de lei, față de 68.899 de lei în anul 2019.

Pe linia achizițiilor publice, în anul 2020 au fost desfășurate următoarele activităţi:

 • organizarea şi asigurarea achiziţiilor directe de produse, servicii și lucrări, desfăşurarea activităţii de testare a pieţei privind preţurile produselor, serviciilor şi lucrărilor, cu respectarea strictă a prevederilor legale în vigoare, respectiv a Procedurii de Sistem privind achizițiile directe în IGSU;
 • asigurarea activităţilor interne privind buna gestionare a creditelor bugetare în vederea angajării acestora în contractele de servicii, pentru a menține în funcțiune întreaga flotă de autovehicule;
 • întocmirea Programului Anual al Achiziţiilor Publice și actualizarea acestuia la rectificările bugetare, cu consultarea celorlalte compartimente, pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de serviciile şi compartimentele inspectoratului;
 • planificarea și implementarea procedurilor specifice de lucru pentru lichidarea cheltuielilor prevăzute în bugetul 61.02.05-Protecție civilă și protecția contra incendiilor, administrat de Consiliul Județean Teleorman;
 • fundamentarea bugetului de cheltuieli 61.02.05-Protecție civilă și protecția contra incendiilor, aferent anului 2021și a Referatului de necesitate pentru  2021 cu necesitatea obiectivă de bunuri;
 • implementarea proiectului cu finanțare din fonduri europene nerambursabile, “REABILITARE TERMICĂ A CLĂDIRII C1(PAVILION PRINCIPAL ADMINISTRATIV NR. 48-127-01)  în vederea creșterii performanței energetice la sediul inspectoratului’’, cod SMIS: 122655
 • obținerea unei noi finanțări pentru implementarea proiectului cu finanțare din Programul Operațional Regional 2014-2020, respectiv “REABILITARE TERMICĂ A CLĂDIRII C1(PAVILION PRINCIPAL ADMINISTRATIV NR. 48-129-01) în vederea creșterii performanței energetice la sediul Detașamentului de Pompieri Roșiorii de Vede’’, cod SMIS: 140101.

Suma totală angajată în proceduri de achiziţie publică în funcţie de creditele deschise pe articole bugetare a fost 1.090.800 lei.

Raportat la nivelul cheltuielilor efectuate din creditele bugetare deschise la Titlul II în anul 2019, respectiv 1.000.100,00 lei, în anul 2020 s-a cheltuit mai mult cu 90.700,00 lei.

Totodată, în cursul anului 2020, cu ajutorul Consiliului Județean Teleorman, din bugetul cheltuit în anul 2020, în sumă de 424.222,08 lei, am reușit să dotăm unitatea cu: un complet de descarcerare pentru Punctul de Lucru Drăgănești Vlașca, în sumă de 156.961,00 lei și o cameră de termoviziune pentru misiunile de căutare-salvare, în sumă de 14863,10 lei.  

Tot cu sprijinul Consiliului Județeam Teleorman am reușit să achiziționăm furnituri de birou, materiale pentru curățenie, piese de schimb pentru ambulanțele SMURD, carțuse toner pentru imprimante, bonuri valorice pentru carburanți auto, materiale sanitare și dezinfectanți pentru protecția personalului care participă la misiuni în contextul pandemiei generate de noul coronavirus.

Suma totală angajată în proceduri de achiziţie publică de către Consiliul Județean Teleorman din bugetul 61.02.05 – ”Proteccție civilă și protecția contra incendiilor” a fost 424.222 lei        

Raportat la nivelul cheltuielilor efectuate de Consiliul Județean Teleorman în anul 2019, respectiv 51.170,53 lei, în anul 2020 s-a cheltuit mai mult cu 373.051,55 lei.

 •  Proiecte

În anul 2020 unitatea noastră a continuat în implementare cu proiectului -“REABILITARE TERMICĂ A CLĂDIRII C1(PAVILION PRINCIPAL ADMINISTRATIV NR. 48-127-01) la sediul inspectoratului și al Detașamentului de Pompieri Alexandria’’, finanțat prin Programul Operațional Regional –POR 2014-2020. În acest sens s-au întreprins activități, respectiv  etapa de informare și publicitate a proiectului, s-a atribuit un contract de consultanță în managementul proiectului și pentru realizarea procedurilor de achiziții publice, s-a realizat revizuirea documentației tehnico-economică DALI și, implicit revizuirea proiectului, iar ulterior s-a semnat primul Act adițional la Contractul de finanțare și s-a atribuit contractul de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului.

În luna august 2020, în cadrul apelului de proiecte deschis în cadrul Programul Operațional Regional 2014-2020, unitatea noastră a depus o Cerere de finanțare pentru obiectivul de investiții -“REABILITARE TERMICĂ A CLĂDIRII C1(PAVILION PRINCIPAL ADMINISTRATIV NR. 48-128-01), în vederea creșterii performanței energetice la sediul Detașamentului de Pompieri Roșiorii de Vede’’, iar în acest moment proiectul este selectat pentru finanțare, urmând să se semneze Contractul de finanțare.

 •  Financiar

       La capitolul 61.05.00 „Ordine publică şi siguranţă naţională” valoarea alocaţiilor bugetare utilizate pentru finanţarea cheltuielilor de personal și a cheltuielilor cu bunuri si servicii a fost de 44.819.549 lei, din care:

 • Titlul I „Cheltuieli de personal” – 59 198 100  lei;
 • Titlul II „Bunuri şi servicii” – 1 097 800 lei;

La Titlul I “Cheltuieli de personal” creditele bugetare deschise în sumă de 59.227.700 lei au fost folosite pentru acordarea integrală şi la timp a drepturilor salariale conform prevederilor legale în vigoare, a normelor de hrană pentru cadrele militare și personalul civil, a contribuțiilor aferente bugetului de stat precum şi pentru achitarea altor drepturi băneşti în limita bugetului de cheltuieli aprobat.

La Titlul II “Bunuri şi servicii” creditele bugetare alocate în valoare de 1.029.400 lei au fost utilizate pentru achitarea  urmatoarelor naturi cheltuieli :

 • cheltuieli curente de întreținere și funcționare a unității, în special cheltuieli cu energie electrică, gaze naturale, apă, canal, salubritate și telefoane, reprezentând 49,21% din creditele bugetare deschise la acest titlu;
 • cheltuieli privind contravaloarea consumurilor de carburanţi – lubrifianţi, reprezentând 2,35% din creditele bugetare deschise și piese de schimb in procent de 12,89%;
 • celelalte cheltuieli în procent de 35,53% reprezentând contravaloarea reparaţiilor curente, consumabile C.T.I., I.T.P.- urilor, obiecte de inventar, sumele plătite personalului pentru  transport şi cazare conform reglementarilor legale în vigoare, primelor de asigurare      nonviaţa (R.C.A), precum și alte cheltuieli curente.
  •  În plan Juridic

În perioada de referinţă, activitatea compartimentului Juridic s-a desfăşurat în vederea realizării obiectivelor propuse şi a constat, în principal, în următoarele activităţi:

 • avizarea pentru legalitate a 46 contracte de prestări servicii, contracte de furnizare, vânzare – cumpărare, contracte de comodat, contracte de achiziție publică, acte adiționale care au angajat răspunderea juridică a inspectoratului;
 • verificarea și avizarea pentru legalitate a 352 de ordine de personal emise de Serviciul Resurse Umane constând în acordarea de drepturi bănești și de altă natură personalului unității, mutări, numiri în funcții, etc.;
 • avizarea pentru legalitate a notelor justificative privind selectarea procedurii de achiziții și lucrări, conform prevederilor Legii 98/2016 privind achiziţiile publice;
 • reprezentarea, susținerea și apărarea intereselor unității în fața instanțelor judecătorești în 19 dosare, astfel:
 • 18 dosare civile și 1 dosar penal
 • 4 soluţionate definitiv, din care 2 favorabil şi 2 nefavorabil;
 • 7 soluţionate pe fond;
 • 8 nesoluţionate pe fond.
 •  Psihologie

Activitatea de asistenţă psihologică s-a desfăşurat conform prevederilor legale în vigoare, principalele activităţi de psihologie desfăşurate în anul 2020 constând în:

 1. Evaluare psihologică în cadrul procedurilor de resurse umane:
 2. Pentru admitere în instituţiile de învăţământ care realizează formarea pentru nevoile M.A.I.: 12 candidaţi
 3. Pentru ocupare post de subofiţer/maistru militar: 10 elevi
 4. Pentru ocupare post de ofiţer: 21 subofiţeri
 5. Profilaxia Evaluare psihologică periodică a personalului propriu:

       La nivelul I.S.U. „A.D.Ghica” al judeţului Teleorman, în anul 2020 au fost evaluate periodic 527 cadre.

De asemenea, s-a realizat evaluarea periodică şi în următoarele scopuri:

 • Pirotehnist/artificier: 3 cadre
 • Conducerea autovehiculelor M.A.I.: 277 cadre
 • Munca în ture de noapte: 483 cadre
 • Munca la înălţime: 456 cadre
 •  Personal navigant: 23 cadre.
 • Evaluare psihologică în vederea avizării/autorizării pentru diferite scopuri
 • Conducere auto M.A.I. : 34 cadre.
 1. INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

În perioada analizată, colaborarea cu mass media s-a materializat prin apariția unui număr total de 1442 referiri/articole în presa scrisă, agenții și presă online, dintre care 410 favorabile și 1032 neutre, 227 știri la televiziuni, dintre care 60 pozitive și 167 neutre, precum și 183 prezențe radio, dintre care 48 pozitive și 135 neutre. De asemenea, au fost întocmite 161 de buletine informative/comunicate de presă/mape de presă, am organizat 3 conferințe de presă și am mediatizat 10 activități.

Pe lângă materialele de presă clasice (comunicate de presă, buletine informative, mape de presă), comunicarea cu mass-media cu privire la activitățile desfășurate de unitatea noastră s-a realizat și prin intermediul aplicatiei de WHATSAPP, unde au fost remise un număr de 200 de știri, cu informații și imagini în timp real pe timpul misiunilor executate de pompieri.

În ceea ce priveşte pagina de facebook a unităţii, aceasta are drept scop promovarea principalelor evenimente din cadrul ISUJ Teleorman, respectiv misiuni specifice de prevenire şi stingere a incendiilor, participarea cu forţe şi mijloace la activităţi de salvare sau protejare a oamenilor şi bunurilor periclitate de explozii, incendii, accidente, calamităţi naturale şi catastrofe, precum şi la activităţi de urgenţă medicală, descarcerare, protecţia mediului sau protecţie civilă, în zona de competenţă.

Până la această dată, pagina de facebook – „I.S.U. Teleorman” a fost apreciată de 13.678 de persoane, cu un număr de 14.056 de urmăritori  și cu un  impact săptămânal al postărilor de peste 25 000 oameni. În anul 2020, pe pagina de facebook a unității noastre au fost postate un număr de 850 de știri/evenimente/recomandări către populație deoarece mediul online constituie cel mai eficient mijloc în transmiterea informațiilor, asigurând în anumite momente o vizibilitate foarte mare în rândul cetățenilor.

Privind implementarea Legii nr. 544/2001 – liberul acces la informaţiile de interes public, în anul 2020 au fost primite un număr de  169 de solicitări, majoritatea fiind axate pe intervenţiile unităţii noastre (incendii, SMURD, inundaţii, salvări persoane, etc.). În ceea ce priveşte aplicarea Legii 544/2001, solicitările de informaţii de interes public au fost soluţionate în termenele prevăzute de lege.

Pe linia Drepturilor Omului, au fost realizate demersuri pentru 6 apeluri umanitare în urma cărora s-a strâns suma de 10885 lei  lei, aceștia fiind înaintați pe bază de proces verbal sau prin virament bancar celor care au solicitat sprijinul nostru. Din fondul „Sume case copii”, prin contribuția benevolă a cadrelor unității noastre au fost strânși 6222 lei, bani care au fost folosiți pentru ajutorarea copiilor personalului ISU Teleorman cu probleme medicale ori sociale, cu prilejul Sfintelor Sărbători de Paști și de Crăciun.

 • CONTROALE ȘI VERIFICĂRI INTERNE
  • Controale de fond, tematice și inopinate

Structurile funcţionale ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „A.D. Ghica” Teleorman au desfăşurat controale tematice şi inopinate potrivit specificului activităţii fiecăruia în conformitate cu Planul controalelor  tematice/inopinate  ale  Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „A.D.Ghica” al  judeţului  Teleorman, pentru anul  2020;

În vederea coordonării şi îndrumării echipajelor de prim ajutor calificat privind pregătirea şi desfăşurarea  activităţilor pe linie de intervenţie medicală, în anul 2020, au fost executate un nr. de 97 controale, în urma cărora s-a constatat faptul că, activitatea S.M.U.R.D. s-a desfăşurat în condiţii optime neînregistrându-se probleme.

Printre obiectivele controlate s-au urmărit modul în care personalul completează Registrele S.M.U.R.D., întocmirea formularelor decont materiale sanitare şi medicamente, stocurile de materiale sanitare, medicamente  şi valabilitatea acestora, verificaea starii de curăţenie din ambulanţă şi inventarul ambulanţei, respectarea competenţelor echipajelor de prim ajutor calificat conform ISU 07;

 • STRUCTURA DE SECURITATE
 • Activităţi, acţiuni şi măsuri desfăşurate în vederea îndeplinirii obiectivelor:
 • punerea în aplicare a Normelor interne de lucru şi ordine interioară privind protecţia informaţiilor clasificate;
 • coordonarea activităţii de protecţie a informaţiilor clasificate în toate componentele acesteia;
 • asigurarea relaţionării cu SJPI Teleorman, pe linia protecţiei informaţiilor clasificate;
 • revalidarea avizului de acces la informaţii clasificate şi eliberarea autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate;
 • executarea de controale tematice
 • SERVICIUL COMUNICAŢII ŞI TEHNOŞOGIA INFORMAŢIEI

Sistemul de comunicaţii al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “A.D.Ghica” al Judeţului Teleorman reprezintă o structură tehnico-umană complexă care asigură nevoile de comunicaţii la nivelul inspectoratului și structurilor subordonate în bune condiţii.

A fost încheiat un contract pentru furnizare servicii de date mobile cu Orange Romania S.A., care constă în 5 abonamente, pentru menținerea în stare operativă a echipamentelor primite prin proiectul Emersys derulat de I.G.S.U.

Comunicațiile prin acest sistem s-au desfășurat în condiții foarte bune, suprafața teritorială a județului Teleorman fiind acoperită în întregime de operatorul de telefonie mobilă.

 • OBIECTIVE PENTRU ANUL 2020
 • asigurarea respectării prevederilor actelor normative din domeniile apărării împotriva incendiilor şi prevenirii situaţiilor de urgenţă;
 •  îmbunătăţirea continuă a nivelului de protecţie a pupolației, patrimoniului cultural naţional şi a bunurilor materiale;
 • optimizarea capacităţii de protecţie şi răspuns în situaţii de urgenţă a comunităţilor locale;
 •  reducerea numărului obiectivelor puse în funcţiune fără autorizaţie de securitate la incendiu și în special a celor cu destinația de învățământ sau cu aglomerări de persoane;
 • implementarea proiectului de reabilitare termică a sediului inspectoratului, finanțat din fonduri europene;
 • implementarea proiectelor de investiții finanțate din bugetul MAI privind reabilitare termică la sediului inspectoratului și la sediul Detașamentului de Pompieri Roșiorii de Vede, finanțate din fonduri europene nerambursabile;
 • efectuarea lucrărilor de întreținere și reparații la imobilele din patrimoniul unității.
 • încheierea unui contract de servicii de reparații auto cu sustenabilitate financiară în bugetul de cheltuieli administrat de Consiliul Județean Teleorman;
 • menținerea în intervenție a autospecialelor și tehnicii de intervenție din dotare;
 • perfectarea unor proceduri de lucru pentru a eficientiza activitatea de achiziții publice în special pe linia de colaborare internă cu celelalte compartimente;
 • perfecționarea cunoștințelor teoretice și practice de răspuns în situații de urgență a personalului propriu cât şi a personalului din cadrul SVSU, SPSU și instituții publice;
 • creșterea nivelului de responsabilizare a populației pentru prevenirea și intervenția în caz de situații de urgență.
 • implementarea proiectelor de investiții finanțate din bugetul M.A.I.- I.G.S.U.
- Reclamă -

Articole pe același subiect

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

spot_img

Ultimele Articole